За лоялността между преводач и преводаческа агенция

Handshake
Постоянният глад за преводачи на дадена преводаческа агенция издава алчност – тя стиска ръката само на онези от тях, които й позволят да ги „изстиска“!

Лично аз не работя с преводачески агенции, а с хората, които стоят зад тях – не мога да бъда лоялна към юридическо лице, чийто собственик непрекъснато сменя служителите си…

Всъщност в началото, когато станах заклет преводач, работех с една от „големите” агенции, като всеки напускащ я само след няколко месеца работа мениджър проекти вземаше наличния списък с реално работещи преводачи, създаваше своя собствена агенция и така постепенно започнах да получавам преводи от повече места.

Прекратих работата си с онази агенция, просто защото мога да бъда лоялна и да приемам поръчки с абсурдни срокове само от определени личности, с които работя от години и от които получавам преводи редовно, а не от „агенти”, които издирват по спешност преводач под дърво и камък от днес за утре, за да запълнят днешната си дупка, като при това задължително не разполагат с по-висок бюджет за дадения „проект”, въпреки експресността и сложността на превода. За да генерират максимална печалба, „големите” не изграждат дългосрочни взаимноотношения, а работят само с тези, от които могат да закупят значително по-евтини преводи в конкретния момент на търсене, така че не се чувствайте „изоставен” от тях, когато вдигнете цената на труда си дори и с 5%.

Поводът за разписването ми днес е, че тези дни служители от Артедок ЕООД изтриха два мои коментара във фейсбук, в които си позволих да задам два въпроса във връзка с друг коментар до тях на преводач, който 5 години ежедневно ги е обслужвал с преводи, а те изведнъж са спрели да работят с него без предупреждение.

В момента от преводаческа агенция Артедок набират преводачи. Оказва се, обаче, че ако работите за тях като външен сътрудник 5 години ежедневно, след 5 години ще се събудите без преводи от тях, защото от тази сутрин нататък вече не отговаряте на новия профил на преводача, който си търсят, така че без обяснение ще прекратят сътрудничеството си с Вас. Вие ще си чакате поне една седмица да Ви изпратят преводи, но те няма дори да благоволят да Ви уведомят за промяната. Не са и длъжни – не сте на трудов договор. Как ще запълните неочакваната финансова дупка?

Имах два въпроса към тях:

  1. През тези 5 години постараха ли се да насочват преводача в професионалното му развитие?
  2. Инвестираха ли в развитието на преводача поне веднъж?

За миг се поставих на мястото на този преводач, който е бил толкова лоялен към тях, че чак се е самоопределил в профила си във Фейсбук като преводач на Артедок… и ме заболя… заболя ме, че все още има преводачи, които не са осъзнали, че да си преводач е свободна професия, която ни дава възможност да бъдем лоялни първо към себе си и да работим за себе си, като излезем от анонимността си като преводачи и се заявим като такива, като усъвършенстваме уменията и знанията си до степен, която ще привлича и задържа директните ни клиенти повече от 5 години и то срещу достойно заплащане.

Иначе кандидатствайте, но се замислете има ли нужда професионалният преводач от услугите на преводаческа агенция и трябва ли да сте лоялен към преводаческа агенция, която ще Ви заличи с лекота…  защото няма как да има дългосрочни и лоялни взаимоотношения там, където не се цени усъвършенстването и качеството, а целта е единствено генерирането на висока печалба!

Действията на Омбудсмана по отношение на Правилника и статута на преводачите

Действията на Омбудсмана по отношение на Правилника и статута на преводачите Днес, 24. май 2013 г., получих отговор на молбата си до Омбудсмана на Република България за съдействие да се отмени Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа и публикувам отговора му тук с благодарност за действията, които е предприел!         

          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕНЧЕВА,

          В писмото си до омбудсмана настоявате за моето съдействие да се отмени Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление на Министерския съвет от 3 септември 1958 г. и да се прекрати практиката от страна на Министерство на външните работи, дирекция „Консулски отношения“ да начислява такси за официални преводи поради противоречие с т.нар. Хагска конвенция за апостила.

Като оценявам активната Ви гражданска позиция и доверието Ви в институцията на омбудсмана, бих искал да Ви уведомя следното.

Омбудсманът бе сезиран с множество жалби, както от индивидуални преводачи, така и от професионални организации като Съюза на преводачите, Асоциацията на преводачите в България и Националната асоциация на преводаческите услуги с настояване за промяна на нормативната уредба и уреждане статута на заклетите преводачи в България в съответствие с международни споразумения, по които България е страна и европейското законодателство в тази област. Както навярно Ви е известно омбудсманът не разполага със законодателна инициатива. Поради тази причина се обърнах към министър-председателя и министър на външните работи г-н Марин Райков, като отправих настоятелна препоръка за своевременно и адекватно разрешаване на въпросите с официалните преводи, легализацията на преводи, статута на заклет преводач и др.

            Изразих своето становище, че е недопустимо толкова важни въпроси като осигуряване качеството на официалните преводи на документи, с които много често се гарантират съществените правни и имуществени интереси, да се уреждат от несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт.

          Споделих и европейските тенденции по отношение регламентиране професията на преводач в Европейския съюз, които са подробно изложени в Доклада относно статута на професията на преводач в Европейския съюз, публикуван през юли 2012 г. В него също така се прави обзор на уредбата на различни категории преводачи, включително т.нар. официални преводачи, в държавите-членки на Европейския съюз и се предлага регламентация на професията на преводач подобно на регулираните професии в Европейския съюз с цел унифициране на преводаческите услуги, гарантиране качеството на преводите и улесняване на мобилността на преводачите в обединеното европейско пространство.

 Не на последно място изтъкнах необходимостта от цялостно уреждане на материята, свързана със заклетите преводачи, предвид задължението на страната ни да транспонира до 27 октомври 2013 г. Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство. Член 5 от Директивата, например, указва на държавите-членки да съставят регистър на независими устни и писмени преводачи, за да се насърчи адекватността на устния и писмения превод. В чл. 2, ал. 8 и чл. 3, ал. 9 се въвежда изискване за качеството съответно на устния и писмения превод, за да се гарантира справедливо производство и правото на заподозрените лица или обвиняемите на защита.

В кореспонденцията си с професионални организации на преводачите изразих и увереността си, че те ще съдействат на компетентните органи с експертиза за уреждане по един адекватен и европейски начин на въпросите на заклетите преводачи.

 Относно твърдението Ви, че част от таксите, които Министерство на външните работи събира за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, са незаконни, искам да Ви уведомя, че като подзаконов нормативен акт тарифата подлежи на съдебен контрол по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Омбудсманът не може да води дела от името на лицата, които са се обърнали към него и не може да ги представлява пред съд.

 КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ –

ОМБУДСМАН

 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Действията на Омбудсмана по отношение на Правилника и статута на преводачите Действията на Омбудсмана по отношение на Правилника и статута на преводачите